× Ús de "cookies"
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web i millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu instalacion i ús. 

Política de Cookies 

ES
cambiar a
castellano
/ CA

Recursos

Blogs

Com triar els mitjans de coordinació preventiva

L'empresari principal està obligat a disposar d'un llibre registro on es quedin reflectides les mesures previstes per a la coordinació d'activitats des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals.

També pot ocórrer que els treballadors de l'empresa contractista o subcontractista no executin les seves tasques en el centre de treball de l'empresa principal, però hagin d'operar amb maquinària, equips, productes, matèries primeres o útils proporcionats per l'empresa principal. En aquests casos, l'empresari principal haurà de proporcionar la informació necessària perquè la utilització i manipulació d'aquests equips i materials es produeixi sense riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.

Abans de l'inici de les activitats, els empresaris concurrents en el centre de treball establiran els mitjans de coordinació que considerin necessaris i pertinents. Com s'ha comentat anteriorment, la iniciativa per a establir aquests mitjans correspondrà a l'empresari titular del centre de treball els treballadors del qual desenvolupin activitats en aquest o, en defecte d'això, a l'empresari principal.

Sense perjudici de qualssevol altres que puguin pactar les empreses concurrents, es poden triar els següents:

 • • L'intercanvi d'informació i de comunicacions entre les empreses concurrents. Aquest intercanvi de realitzarà per escrit sobre: riscos, mesures preventives, mesures d'emergència i evacuació, procediments i instruccions, calendaris de reunions, sessions informatives, ….
 • • La celebració de reunions periòdiques entre les empreses concurrents. L'acta de les reunions reflectirà la data, els assistents amb els seus càrrecs i els continguts tractats.
 • • Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de les empreses concurrents o, en defecte d'això, dels empresaris que manquin d'aquests comitès amb els delegats de prevenció.
 • • La impartició d'instruccions. Instruccions sobre la normativa interna de seguretat, procediments de treball, indicacions i advertiments generals, …
 • • La impartición de instrucciones. Instrucciones sobre la normativa interna de seguridad, procedimientos de trabajo, indicaciones y advertencias generales, …
 • • L'establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de les empreses concurrents o de procediments o protocols d'actuació.
 • • La presència en el centre de treball dels recursos preventius de les empreses concurrents.
 • • La designació d'una o més persones encarregades de la coordinació d'activitats preventives.

L'elecció dels mitjans de coordinació dependrà de:

 • • El grau de perillositat de les activitats desenvolupades.
 • • El nombre de treballadors presents en el centre de treball
 • • La durada total de la concurrència d'activitats.
 • • Instal·lacions i materials emprats.

Cada empresari haurà d'informar els seus treballadors respectius sobre els mitjans de coordinació establerts. Quan els mitjans de coordinació establerts siguin la presència de recursos preventius en el centre de treball o la designació d'una o més persones encarregades de la coordinació d'activitats empresarials, es facilitaran als treballadors les dades necessàries per a permetre'ls la seva identificació.

Serà mitjà de coordinació preferent la designació d'un encarregat de la coordinació de les activitats preventives per part l'empresari titular o principal sempre que concorrin dos o més de les següents circumstàncies:

 • • Quan existeixin activitats perilloses o amb riscos especials.
 • • Quan existeixin dificultat d'interacció de les diferents activitats a desenvolupar.
 • • Quan existeixin activitats incompatibles.
 • • Quan existeixi una especial complexitat de coordinació pel nombre de treballadors i empreses, tipus d'activitats i característiques del centre de treball.

Aquesta persona encarregada de la coordinació haurà de comptar amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell intermedi.

Actualment existeixen en el mercat multitud de programes per a gestionar de forma on-line la documentació per a la coordinació d'activitats empresarials. Amb aquest tipus d'aplicatius aconseguirem:

 • • Facilitar el compliment de les obligacions per part dels agents intervinents en matèria de coordinació empresarial i prevenció de riscos laborals.
 • • Eliminar la càrrega administrativa entre les empreses concurrents.
 • • Establir sistemes d'alerta per al venciment dels documents.
 • • Realitzar seguiment on-line de la coordinació d'activitats empresarials dels seus centres de treball.
 • • La gestió on-line permet l'arxiu, conservació i accés de la documentació generada en l'aplicació en qualsevol moment.

Encara que aquest tipus d'aplicatius ens facilita la gestió del procés de coordinació empresarial és fonamental fer un bon treball de camp i coordinar les activitats de forma presencial ja que en la correcta aplicació de la Coordinació d'Activitats Empresarials intervenen moltes persones i una sola fallada en l'engranatge pot donar lloc a successos amb conseqüències imprevisibles.

Finalment, cal indicar que l'incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de coordinació d'activitats empresarials dóna lloc al naixement d'infraccions administratives tipificades com a greus o molt greus en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.Com a conclusió, el resultat final d'una eficaç coordinació preventiva d'activitats empresarials ha de ser que el treballador, en un entorn desconegut, tingui informació sobre els riscos diferents als propis de la seva activitat als quals estarà exposat en el desenvolupament de les seves tasques, les mesures preventives i normes de treball que haurà d'atendre per a evitar-los o controlar-los i les limitacions que té sobre les seves pròpies tasques per a no afectar altres treballadors.